Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron - 2006

B-épület felújítás, CAMPUS Épület felújítás-átalakítás.